..:::Baptyści Dnia Siódmego:::..


NASZE SYMBOLE
Sierpień 27, 2008, 7:15 pm
Filed under: V. Symbole wiary

Nasze symbole…

1. LOGO

2. HYMN

3. ARTYKUŁY WIARY

Reklamy


Logo baptystów dnia siódmego
Sierpień 27, 2008, 7:04 pm
Filed under: V. Symbole wiary

W centrum naszego logo znajduje się KRZYŻ. Symbolizuje on zbawienie i usprawiedliwienie grzesznika przed Bogiem. To właśnie w zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa upatrujemy swoją jedyną nadzieję, dlatego też znajduje się on w samym centrum logo. To dzięki krzyżowej ofierze mamy już dzisiaj pewność życia wiecznego. Krew Syna Bożego przelana na krzyżu jest pełnym zadośćuczynieniem za nasze występki, dlatego nie lękamy się wiecznej kary i wiemy, że krew ta oczyszcza nas z wszystkich grzechów i zmazuje wszelką winę.

«Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą» Biblia, 1 List do Koryntian 1:18.

Krzyż na naszym logo jest pusty, tzn. nie ma na nim postaci cierpiącego Chrystusa. Wynika to nie tylko z Bożego wyraźnego zakazu czynienia podobizn, o czym mówi biblijna wersja dziesięciu przykazań (2 Księga Mojżeszowa 20:4), ale również z faktu, iż ofiara Chrystusa zakończyła się 2000 lat temu na Golgocie i nie jest ona w żaden sposób kontynuowana, powtarzana, ani uobecniana. Pusty krzyż symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa Pana, który trzeciego dnia odniósł zwycięstwo nad śmiercią i więcej już nigdy nie cierpi. Oznacza także, iż zbawienie jest całkowicie zakończone i wypełnione w Chrystusie i jego ofierze krzyżowej.

«A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha» Biblia, Ewangelia Jana 19:30.

Tłem naszego logo jest BIBLIA. Ten święty zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu jest naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyki. Stanowi nieomylne i wiarygodne objawienie Bożej woli Kościołowi. Biblia jest jedyną regułą naszej wiary, gdyż w przeciwieństwie do innych źródeł, powstała ona na drodze Bożego nadprzyrodzonego objawienia, nie zaś ludzkich urojeń. Dlatego też, podobnie jak Biblia jest podstawą naszej wiary, tak też stanowi tło dla naszego logo.

«Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany» Biblia, 2 List do Tymoteusza 3:16—17.

Najwyżej położonym elementem naszego logo jest PŁOMIEŃ. Symbolizuje on Ducha Świętego, który został dany jako pocieszyciel w dniu pięćdziesiątnicy i którym zostają napełnieni wszyscy wierzący w Pana Jezusa. Uświadamia on nam powagę grzechu i wiedzie do Zbawiciela. Wprowadza nas we wszelką prawdę, dając każdemu szczeremu wierzącemu właściwe zrozumienie Słowa Bożego. Będąc suwerennym Bogiem, rozdziela on darów duchowych każdemu z osobna, jak zechce.

«A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał» Biblia, Dzieje Apostolskie 2:1—4.

Podobnie, jak POCHODNIA przeszywa nasze logo od dołu do góry, tak też Słowo Boże jest środkiem, przez który Bóg prowadzi nas od początku, aż do końca w naszej pielgrzymce wiary. Słowo Boże umożliwia nam nie tylko poznanie Ewangelii. Dzięki mądrości Bożej w nim zawartej, stanowi ono wyjątkową i niezastąpioną pochodnię w sprawach życia codziennego. Rzucając światło na wiele kwestii, pozwala uniknąć błędów i prowadzić obfite życie.

«Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim» Biblia, Psalm 119:105.«Boże sabatu»
Sierpień 15, 2008, 1:38 pm
Filed under: V. Symbole wiary

«God of the Sabbath», czyli po polsku: «Boże sabatu»…

Tą pieśń zna prawdopodobnie każdy baptysta dnia siódmego na świecie. Jest to hymn naszej denominacji. Został napisany przez Mary A. Stillman — amerykańską baptystkę dnia siódmego. W większości zborowych śpiewników znajduję się on pod nr 1. Melodię do hymnu napisał William C. Daland.

William C. Daland

Pieśń, pod względem formy, jest modlitwą do Boga. Każda ze zwrotek jest apostrofą skierowaną do jednej z trzech boskich osób — Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Nutowy zapis hymnu

POSŁUCHAJ MELODII HYMNU «BOŻE SABATU»

Polski przekład:

1. Boże sabatu, Tobie tylko cześć!
Dziś nasze serca chcą Ci śpiewać pieśń;
Tyś stworzył świat i podtrzymujesz go —
Spójrz na Swe dzieci, co na ziemi są.

2. Chryste, nasz Zbawco, Tyś sabatu Pan!
Ciemność i błędy odsuń od nas w dal;
Z podłej niewoli w wolność wyrwij nas;
Książe Pokoju, oświeć prawdą świat.

3. Duchu najświętszy, miłość rozlej Swą!
Duszom, o udziel mocy z niebios stron;
O, Boże Ojcze, Synu, Duchu, przyjdź!
Udziel Swych łask nam, Trójco Święta, dziś.
Amen.

Tekst oryginalny:

1. God of the Sabbath unto Thee we raise
Our grateful hearts in songs of love ad praise
Maker, Preserver, all to Thee we owe
Smile on Thy children waiting here below.

2. Christ, Thou art Lord e’en of the Sabbath day
Darkness and error Thou canst sweep away.
From sordid bondage bring us sweet release.
Light of the World and Glorious Prince of Peace.

3. Spirit divine, O shed abroad Thy love.
Quicken our souls with power from above.
Father and Son and Spirit, mighty Three,
Grant us a blessing, Holy Trinity!
Amen.

Więcej na temat muzyki i śpiewu w społeczności baptystów dnia siódmego możesz przeczytać w tym artykule.Artykuły Wiary Baptystów Dnia Siódmego
Sierpień 15, 2008, 12:08 am
Filed under: III. Artykuły wiary, V. Symbole wiary

Prezentowane poniżej Artykuły Wiary zostały przyjęte uchwałą Konferencji Generalnej w 1987 r. Stanowią one podsumowanie najważniejszych przekonań naszej denominacji i są jednakowe dla wszystkich krajowych kościołów baptystów dnia siódmego na świecie.

Pierwsza, historyczna wersja artykułów wiary znana jako «Exposé of Sentiments» wydana została w 1833 r. Kolejna wersja ukazała się w 1880 r. pt. «Exposé of Faith and Pracice». Następne edycje pojawiały się latach: 1917 i 1937. Obecna wersja pochodzi z 1987 r.

—————————————-

PREAMBUŁA

Jako baptyści dnia siódmego uważamy, że wolność sumienia pod kierownictwem Ducha Świętego jest niezbędna chrześcijańskiej wierze i praktykom. Dlatego też zachęcamy do nieskrępowanego studium i otwartej dyskusji nad Pismem Świętym. Popieramy wolność sumienia każdego poszukującego człowieka i posłuszeństwo woli Bożej.

Niniejsza deklaracja nie jest wyczerpująca, lecz stanowi wykładnik wspólnych przekonań, które wynikają z naszego zrozumienia Biblii.

2 List do Koryntian 3:17—18; 2 List do Tymoteusza 2:15; List do Rzymian 12:2, List do Efezjan 4:3—6.15; List do Rzymian 10:17; 2 List do Tymoteusza 3:16—17.

ARTYKUŁ PIERWSZY:
BÓG

Wierzymy w jednego Boga, nieskończonego i doskonałego, Stworzyciela i podtrzymującego wszechświata, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: «Ojca, Syna i Ducha Świętego», który pragnie dzielić się Swoją miłością w osobistym związku z każdym człowiekiem.

1 List do Tymoteusza 1:17; 5 Księga Mojżeszowa 6:4; 1 Księga Królewska 8:27; 1 List Jana 1:5; 1 Księga Mojżeszowa 1:1—2; Dzieje Apostolskie 17:24—25; Psalm 90:1—2; Ewangelia Mateusza 28:19; Ewangelia Jana 3:16; Księga Izajasza 57:15; 2 List Piotra 3:9.

BÓG OJCIEC

Wierzymy w Boga Ojca, który jest władcą nad wszystkim, kochającą i sprawiedliwą istotą, przebaczającą skruszonym i potępiającą niepokutujących.

1 List do Koryntian 8:6; List do Efezjan 4:6; Księga Ezechiela 33:11; 2 List do Tesaloniczan 1:6—8; Ewangelia Jana 5:24; Ewangelia Jana 3:16—18.

BÓG SYN

Wierzymy w Boga Syna, który stał się ciałem w Jezusie Chrystusie, Panu naszym i Zbawicielu. Złożył samego Siebie na krzyżu jako całkowitą i ostateczną ofiarę za grzech. Jako nasz zmartwychwstały Pan, jest pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem.

Ewangelia Jana 1:34; List do Hebrajczyków 1:3; Ewangelia Jana 1:14—18; List do Rzymian 1:3—4; 1 List Jana 3:16; 1 List Piotra 2:24; List do Hebrajczyków 10:10—14; 1 List do Koryntian 15:20—21; 1 List do Tymoteusza 2:5; Ewangelia Jana 14:6; 1 List Jana 2:1—2.

BÓG DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy w Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela, który udziela duchowego odrodzenia wierzącym i żyje w nich. Upoważnia On ich do świadczenia i służby. Wierzymy, że Duch Święty natchnął Biblię, przekonuje o grzechu i kształci w sprawiedliwości.

Ewangelia Jana 14:16; 3:5—8; 14:17; List do Rzymian 5:5; 1 List do Koryntian 12:4—7; 2 List Piotra 1:20—21; Ewangelia Jana 16:7—11.

ARTYKUŁ DRUGI:
BIBLIA

Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyk. Uważamy, że Jezus Chrystus, w swoim życiu i nauczaniu utrwalonym w Biblii, jest dla człowieka nadrzędnym interpretatorem woli Bożej.

2 List Piotra 1:20—21; List do Rzymian 3:2; 2 List Piotra 3:1—2.15—16; 2 List do Tymoteusza 3:14—17; Ewangelia Mateusza 5:17—19; PSALM 119:105; Ewangelia Jana 20:30—31; List do Hebrajczyków 1:1—2.

ARTYKUŁ TRZECI:
CZŁOWIEK

Wierzymy, że rodzaj ludzki został stworzony na podobieństwo Boże, dlatego jest najwznioślejszym dziełem stworzenia. Wierzymy, że ludzie posiadają moralną odpowiedzialność i są stworzeni, by jako dzieci Boże cieszyć się zarówno społecznością z Bogiem, jak i z ludźmi.

1 Księga Mojżeszowa 1:26—27; Psalm 8:3—9; Księga Micheasza 6:8; Ewangelia Mateusza 5:44—48; 1 List Jana 1:3; Ewangelia Jana 1:12.

ARTYKUŁ CZWARTY:
GRZECH I ZBAWIENIE

Wierzymy, że grzech jest nieposłuszeństwem względem Boga, życiem niezgodnym z Jego wolą. Z powodu grzechu wszyscy ludzie oddalili się od Boga. Wierzymy, że jako grzesznicy potrzebujemy Zbawiciela.

Wierzymy, że zbawienie od grzechu i śmierci jest Bożym darem miłości, usankcjonowanym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Otrzymywane jest jedynie przez upamiętanie i wiarę w Jezusa. Wierzymy, że każdy, kto żałuje za swoje grzechy i przyjmuje Chrystusa za Zbawiciela nie będzie ukarany na sądzie ostatecznym, lecz raduje się życiem wiecznym.

1 List Jana 3:4—5; List do Rzymian 3:23—25; Księga Izajasza 59:2; 1 List Jana 1:8—10; List do Rzymian 6:23; List do Hebrajczyków 10:10—14; 1 List Piotra 1:3; Ewangelia Jana 3:16—18.36; List do Efezjan 2:8—9; Ewangelia Jana 14:6; Ewangelia Mateusza 25:41—46; List do Rzymian 5:10.

ARTYKUŁ PIĄTY:
ŻYCIE WIECZNE

Wierzymy, że Jezus powstał z martwych, żyje wiecznie ze Swym Ojcem i przyjdzie ponownie z wielką mocą i chwałą. Wierzymy, że życie wieczne rozpoczyna się, gdy poznajemy Boga przez zasługi Chrystusa. Ponieważ On umarł i żyje ponownie, wierzymy, że zmartwychwstanie w nieśmiertelnym ciele będzie darem Bożym dla wierzących.

1 List do Koryntian 15:3—4.20—23; Ewangelia Jana 14:1—3; Ewangelia Mateusza 24:30; List do Tytusa 2:13; Ewangelia Jana 17:3; 1 List Jana 5:11—13; 1 List do Koryntian 15:42—44; Ewangelia Jana 10:27—28; 6:40.

ARTYKUŁ SZÓSTY:
KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Kościół Boży składa się ze wszystkich wierzących zgromadzonych przez Ducha Świętego i spojonych w jedno ciało, którego głową jest Chrystus. Wierzymy, że lokalny zbór jest społecznością wierzących zorganizowaną jako rodzina przymierza do uwielbienia, wspólnoty i służby. Praktykuje i głosi on wspólne poglądy, wzrastając w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wierzymy w kapłaństwo wszystkich wierzących i uznajemy autonomię lokalnych zborów, aczkolwiek staramy się współpracować z innymi dla skuteczniejszego świadectwa.

Dzieje Apostolskie 20:28; 1 List do Koryntian 12:13—14.27; List do Rzymian 12:4—5; List do Kolosan 1:18; Dzieje Apostolskie 2:24; List do Efezjan 2:19—22; List do Rzymian 15:5—7; List do Efezjan 4:11—16; 2 List Piotra 3:18; 1 List Piotra 2:4—10; Ewangelia Mateusza 18:20; List do Hebrajczyków 10:24—25.

ARTYKUŁ SIÓDMY:
CHRZEST

Wierzymy, że chrzest wierzących, zgodnie z poleceniem Chrystusa, jest świadectwem przyjęcia Go jako Swego Zbawiciela i Pana. Wierzymy w chrzest przez zanurzenie jako symbol śmierci dla grzechu i deklarację nowego życia w Chrystusie.

List do Rzymian 6:3—4; Ewangelia Mateusza 28:19—20; Dzieje Apostolskie 2:41; List do Kolosan 2:12; List do Rzymian 6:11; List do Galacjan 3:26—27.

ARTYKUŁ ÓSMY:
WIECZERZA PAŃSKA

Wierzymy, że Wieczerza Pańska upamiętnia cierpienie i śmierć naszego Odkupiciela, aż do czasu, kiedy przyjdzie On ponownie. Jest symbolem jedności w Chrystusie i deklaracją odnawianej wierności wobec naszego zmartwychwstałego Pana.

Ewangelia Marka 14:22—25; Ewangelia Mateusza 26:26—29; 1 List do Koryntian 10:16—17; 11:23—30.

ARTYKUŁ DZIEWIĄTY:
SZABAT

Wierzymy, że biblijny szabat, siódmy dzień tygodnia, jest czasem świętym, darem Bożym dla całej ludzkości, ustanowionym podczas stworzenia, potwierdzonym przez dziesięć przykazań, a następnie przez nauczanie i przykład Jezusa i apostołów.

Wierzymy, że dar sobotniego odpoczynku jest doświadczaniem wiecznej obecności Boga pośród Jego ludu.

Wierzymy, że ze względu na posłuszeństwo wobec Boga i w odezwie miłości na Jego łaskę w Chrystusie, szabat powinien być wiernie zachowywany jako dzień odpocznienia, uwielbienia i nabożeństwa.

1 Księga Mojżeszowa 2:2—3; 2 Księga Mojżeszowa 16:23—30; 2 Księga Mojżeszowa 20:8—11; Ewangelia Mateusza 5:17—19; Ewangelia Marka 2:27—28; Ewangelia Łukasza 4:16; Dzieje Apostolskie 13:14.42—44; 16:11—13; 17:2—3; 18:4—11; Księga Ezechiela 20:19—20; List do Hebrajczyków 4:9—10; Ewangelia Jana 14:15; Księga Izajasza 58:13—14; Ewangelia Łukasza 23:56.

ARTYKUŁ DZIESIĄTY:
EWANGELIZACJA

Wierzymy, że Jezus Chrystus dał nam pełnomocnictwo do głoszenia Ewangelii, czynienia uczniami, chrzczenia i nauczania ludzi zachowywania wszystkiego, co nam przykazał. Jesteśmy powołani, aby być świadkami Chrystusa na całym świecie i we wszystkich stosunkach międzyludzkich.

Ewangelia Mateusza 24:14; Dzieje Apostolskie 1:8; Ewangelia Mateusza 28:18—20; 2 List do Koryntian 4:1—2.5—6; 1 List Piotra 3:15; 2 List do Koryntian 5:17—20; List do Efezjan 6:14—20.

* * *
* *
*

Wersję polską przetłumaczono z oryginalnego wydania angielskiego pt. «Seventh Day Baptist Statement of Belief».