..:::Baptyści Dnia Siódmego:::..


Artykuły Wiary Baptystów Dnia Siódmego
Sierpień 15, 2008, 12:08 am
Filed under: III. Artykuły wiary, V. Symbole wiary

Prezentowane poniżej Artykuły Wiary zostały przyjęte uchwałą Konferencji Generalnej w 1987 r. Stanowią one podsumowanie najważniejszych przekonań naszej denominacji i są jednakowe dla wszystkich krajowych kościołów baptystów dnia siódmego na świecie.

Pierwsza, historyczna wersja artykułów wiary znana jako «Exposé of Sentiments» wydana została w 1833 r. Kolejna wersja ukazała się w 1880 r. pt. «Exposé of Faith and Pracice». Następne edycje pojawiały się latach: 1917 i 1937. Obecna wersja pochodzi z 1987 r.

—————————————-

PREAMBUŁA

Jako baptyści dnia siódmego uważamy, że wolność sumienia pod kierownictwem Ducha Świętego jest niezbędna chrześcijańskiej wierze i praktykom. Dlatego też zachęcamy do nieskrępowanego studium i otwartej dyskusji nad Pismem Świętym. Popieramy wolność sumienia każdego poszukującego człowieka i posłuszeństwo woli Bożej.

Niniejsza deklaracja nie jest wyczerpująca, lecz stanowi wykładnik wspólnych przekonań, które wynikają z naszego zrozumienia Biblii.

2 List do Koryntian 3:17—18; 2 List do Tymoteusza 2:15; List do Rzymian 12:2, List do Efezjan 4:3—6.15; List do Rzymian 10:17; 2 List do Tymoteusza 3:16—17.

ARTYKUŁ PIERWSZY:
BÓG

Wierzymy w jednego Boga, nieskończonego i doskonałego, Stworzyciela i podtrzymującego wszechświata, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: «Ojca, Syna i Ducha Świętego», który pragnie dzielić się Swoją miłością w osobistym związku z każdym człowiekiem.

1 List do Tymoteusza 1:17; 5 Księga Mojżeszowa 6:4; 1 Księga Królewska 8:27; 1 List Jana 1:5; 1 Księga Mojżeszowa 1:1—2; Dzieje Apostolskie 17:24—25; Psalm 90:1—2; Ewangelia Mateusza 28:19; Ewangelia Jana 3:16; Księga Izajasza 57:15; 2 List Piotra 3:9.

BÓG OJCIEC

Wierzymy w Boga Ojca, który jest władcą nad wszystkim, kochającą i sprawiedliwą istotą, przebaczającą skruszonym i potępiającą niepokutujących.

1 List do Koryntian 8:6; List do Efezjan 4:6; Księga Ezechiela 33:11; 2 List do Tesaloniczan 1:6—8; Ewangelia Jana 5:24; Ewangelia Jana 3:16—18.

BÓG SYN

Wierzymy w Boga Syna, który stał się ciałem w Jezusie Chrystusie, Panu naszym i Zbawicielu. Złożył samego Siebie na krzyżu jako całkowitą i ostateczną ofiarę za grzech. Jako nasz zmartwychwstały Pan, jest pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem.

Ewangelia Jana 1:34; List do Hebrajczyków 1:3; Ewangelia Jana 1:14—18; List do Rzymian 1:3—4; 1 List Jana 3:16; 1 List Piotra 2:24; List do Hebrajczyków 10:10—14; 1 List do Koryntian 15:20—21; 1 List do Tymoteusza 2:5; Ewangelia Jana 14:6; 1 List Jana 2:1—2.

BÓG DUCH ŚWIĘTY

Wierzymy w Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela, który udziela duchowego odrodzenia wierzącym i żyje w nich. Upoważnia On ich do świadczenia i służby. Wierzymy, że Duch Święty natchnął Biblię, przekonuje o grzechu i kształci w sprawiedliwości.

Ewangelia Jana 14:16; 3:5—8; 14:17; List do Rzymian 5:5; 1 List do Koryntian 12:4—7; 2 List Piotra 1:20—21; Ewangelia Jana 16:7—11.

ARTYKUŁ DRUGI:
BIBLIA

Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, naszym ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i praktyk. Uważamy, że Jezus Chrystus, w swoim życiu i nauczaniu utrwalonym w Biblii, jest dla człowieka nadrzędnym interpretatorem woli Bożej.

2 List Piotra 1:20—21; List do Rzymian 3:2; 2 List Piotra 3:1—2.15—16; 2 List do Tymoteusza 3:14—17; Ewangelia Mateusza 5:17—19; PSALM 119:105; Ewangelia Jana 20:30—31; List do Hebrajczyków 1:1—2.

ARTYKUŁ TRZECI:
CZŁOWIEK

Wierzymy, że rodzaj ludzki został stworzony na podobieństwo Boże, dlatego jest najwznioślejszym dziełem stworzenia. Wierzymy, że ludzie posiadają moralną odpowiedzialność i są stworzeni, by jako dzieci Boże cieszyć się zarówno społecznością z Bogiem, jak i z ludźmi.

1 Księga Mojżeszowa 1:26—27; Psalm 8:3—9; Księga Micheasza 6:8; Ewangelia Mateusza 5:44—48; 1 List Jana 1:3; Ewangelia Jana 1:12.

ARTYKUŁ CZWARTY:
GRZECH I ZBAWIENIE

Wierzymy, że grzech jest nieposłuszeństwem względem Boga, życiem niezgodnym z Jego wolą. Z powodu grzechu wszyscy ludzie oddalili się od Boga. Wierzymy, że jako grzesznicy potrzebujemy Zbawiciela.

Wierzymy, że zbawienie od grzechu i śmierci jest Bożym darem miłości, usankcjonowanym przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Otrzymywane jest jedynie przez upamiętanie i wiarę w Jezusa. Wierzymy, że każdy, kto żałuje za swoje grzechy i przyjmuje Chrystusa za Zbawiciela nie będzie ukarany na sądzie ostatecznym, lecz raduje się życiem wiecznym.

1 List Jana 3:4—5; List do Rzymian 3:23—25; Księga Izajasza 59:2; 1 List Jana 1:8—10; List do Rzymian 6:23; List do Hebrajczyków 10:10—14; 1 List Piotra 1:3; Ewangelia Jana 3:16—18.36; List do Efezjan 2:8—9; Ewangelia Jana 14:6; Ewangelia Mateusza 25:41—46; List do Rzymian 5:10.

ARTYKUŁ PIĄTY:
ŻYCIE WIECZNE

Wierzymy, że Jezus powstał z martwych, żyje wiecznie ze Swym Ojcem i przyjdzie ponownie z wielką mocą i chwałą. Wierzymy, że życie wieczne rozpoczyna się, gdy poznajemy Boga przez zasługi Chrystusa. Ponieważ On umarł i żyje ponownie, wierzymy, że zmartwychwstanie w nieśmiertelnym ciele będzie darem Bożym dla wierzących.

1 List do Koryntian 15:3—4.20—23; Ewangelia Jana 14:1—3; Ewangelia Mateusza 24:30; List do Tytusa 2:13; Ewangelia Jana 17:3; 1 List Jana 5:11—13; 1 List do Koryntian 15:42—44; Ewangelia Jana 10:27—28; 6:40.

ARTYKUŁ SZÓSTY:
KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że Kościół Boży składa się ze wszystkich wierzących zgromadzonych przez Ducha Świętego i spojonych w jedno ciało, którego głową jest Chrystus. Wierzymy, że lokalny zbór jest społecznością wierzących zorganizowaną jako rodzina przymierza do uwielbienia, wspólnoty i służby. Praktykuje i głosi on wspólne poglądy, wzrastając w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wierzymy w kapłaństwo wszystkich wierzących i uznajemy autonomię lokalnych zborów, aczkolwiek staramy się współpracować z innymi dla skuteczniejszego świadectwa.

Dzieje Apostolskie 20:28; 1 List do Koryntian 12:13—14.27; List do Rzymian 12:4—5; List do Kolosan 1:18; Dzieje Apostolskie 2:24; List do Efezjan 2:19—22; List do Rzymian 15:5—7; List do Efezjan 4:11—16; 2 List Piotra 3:18; 1 List Piotra 2:4—10; Ewangelia Mateusza 18:20; List do Hebrajczyków 10:24—25.

ARTYKUŁ SIÓDMY:
CHRZEST

Wierzymy, że chrzest wierzących, zgodnie z poleceniem Chrystusa, jest świadectwem przyjęcia Go jako Swego Zbawiciela i Pana. Wierzymy w chrzest przez zanurzenie jako symbol śmierci dla grzechu i deklarację nowego życia w Chrystusie.

List do Rzymian 6:3—4; Ewangelia Mateusza 28:19—20; Dzieje Apostolskie 2:41; List do Kolosan 2:12; List do Rzymian 6:11; List do Galacjan 3:26—27.

ARTYKUŁ ÓSMY:
WIECZERZA PAŃSKA

Wierzymy, że Wieczerza Pańska upamiętnia cierpienie i śmierć naszego Odkupiciela, aż do czasu, kiedy przyjdzie On ponownie. Jest symbolem jedności w Chrystusie i deklaracją odnawianej wierności wobec naszego zmartwychwstałego Pana.

Ewangelia Marka 14:22—25; Ewangelia Mateusza 26:26—29; 1 List do Koryntian 10:16—17; 11:23—30.

ARTYKUŁ DZIEWIĄTY:
SZABAT

Wierzymy, że biblijny szabat, siódmy dzień tygodnia, jest czasem świętym, darem Bożym dla całej ludzkości, ustanowionym podczas stworzenia, potwierdzonym przez dziesięć przykazań, a następnie przez nauczanie i przykład Jezusa i apostołów.

Wierzymy, że dar sobotniego odpoczynku jest doświadczaniem wiecznej obecności Boga pośród Jego ludu.

Wierzymy, że ze względu na posłuszeństwo wobec Boga i w odezwie miłości na Jego łaskę w Chrystusie, szabat powinien być wiernie zachowywany jako dzień odpocznienia, uwielbienia i nabożeństwa.

1 Księga Mojżeszowa 2:2—3; 2 Księga Mojżeszowa 16:23—30; 2 Księga Mojżeszowa 20:8—11; Ewangelia Mateusza 5:17—19; Ewangelia Marka 2:27—28; Ewangelia Łukasza 4:16; Dzieje Apostolskie 13:14.42—44; 16:11—13; 17:2—3; 18:4—11; Księga Ezechiela 20:19—20; List do Hebrajczyków 4:9—10; Ewangelia Jana 14:15; Księga Izajasza 58:13—14; Ewangelia Łukasza 23:56.

ARTYKUŁ DZIESIĄTY:
EWANGELIZACJA

Wierzymy, że Jezus Chrystus dał nam pełnomocnictwo do głoszenia Ewangelii, czynienia uczniami, chrzczenia i nauczania ludzi zachowywania wszystkiego, co nam przykazał. Jesteśmy powołani, aby być świadkami Chrystusa na całym świecie i we wszystkich stosunkach międzyludzkich.

Ewangelia Mateusza 24:14; Dzieje Apostolskie 1:8; Ewangelia Mateusza 28:18—20; 2 List do Koryntian 4:1—2.5—6; 1 List Piotra 3:15; 2 List do Koryntian 5:17—20; List do Efezjan 6:14—20.

* * *
* *
*

Wersję polską przetłumaczono z oryginalnego wydania angielskiego pt. «Seventh Day Baptist Statement of Belief».

Reklamy