..:::Baptyści Dnia Siódmego:::..


Kim jesteśmy?
Sierpień 14, 2008, 9:03 pm
Filed under: II. O nas

Zapewne zastanawiasz się kim jesteśmy?

Przede wszystkim, jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, ponieważ wiemy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i został wzbudzony dla naszego usprawiedliwienia. Przez wiarę w Jezusa mamy już teraz życie wieczne i cieszymy się z każdego dnia życia z Bogiem. Dzięki doświadczeniu nowego narodzenia jesteśmy z Bożej łaski chrześcijanami, czyli ludźmi, którzy przeżyli świadome nawrócenie i przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Jeśli nie spotkałeś jeszcze Boga w swoim życiu, przeczytaj najpierw ten artykuł.

W tym artykule możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, kim jesteśmy jako wyznanie. Jako społeczność zgadzamy się z przesłaniem maksymy autorstwa Augustyna z Hippony:

«w sprawach zasadniczych — jedność,
w opiniach — wolność,
we wszystkim — miłość»

Jesteśmy CHRZEŚCIJANAMI

Wierzymy, że istnieje tylko jeden Bóg, który objawił się ludzkości w trzech osobach: Ojca, Syna (Jezusa) i Ducha Świętego. Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego i zachowując naturę boską, jaką miał od wieczności, przyjął naturę ludzką w ten sposób, że jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, a mimo to wciąż tylko jedną osobą. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony, ukrzyżowany, a następnie pogrzebany. Zmartwychwstał dnia trzeciego, według Pism, wstąpił do nieba, gdzie zasiadł po prawicy tronu majestatu na wysokościach, aby wstawiać się za nami. Stamtąd przyjdzie ponownie, aby zabrać Swój Kościół do nieba. Wierzymy w święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciał i życie wieczne.

Jesteśmy PROTESTANTAMI

Wierzymy, że na skutek wielu błędów, jakie pojawiły się w chrześcijaństwie na przestrzeni wieków, zaszła konieczność zreformowania Kościoła w oparciu o Słowo Boże (Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Secundum Verbi Divini). Fundamentalnymi zasadami reformacji są:

Sola scriptura — jedynie Biblia jest Słowem Bożym i wyłącznym autorytetem w sprawach wiary i postępowania.

«Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę» Biblia, Przypowieści Salomona 30:5—6.

Solus Christus — jedynie Jezus Chrystus jest pośrednikiem i orędownikiem pomiędzy ludźmi i Bogiem, gdyż jedynie On jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Tylko Jezus jest głową Kościoła chrześcijańskiego i tylko On jest arcykapłanem Nowego Przymierza.

«Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus» Biblia, 1 List do Tymoteusza 2:5.

Sola gratia — jedynie łaska Boża jest powodem zbawienia człowieka, gdyż zbawienie według Biblii jest darem na który człowiek nie może zasłużyć.

Sola fide — jedynie wiara jest podstawą do usprawiedliwienia człowieka, czyli uznania go za sprawiedliwego w oczach Bożych. Nie mają na to wpływu dobre uczynki, moralność, czy religijność. Dobre uczynki są wynikiem zbawienia, a nie przyczyną.

«Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił» Biblia, List do Efezjan 2:8—9.

«A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską» Biblia, List do Rzymian 11:6.

«Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa» Biblia, List do Rzymian 5:1.

Soli Deo gloria — jedynie Bogu należy się wszelka chwała. Nie należy otaczać czcią świętych, obrazów, czy aniołów.

«Wtedy Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał» Biblia, Ewangelia Mateusza 4:10, Biblia Warszawsko—Praska.

Reformacja przywróciła także biblijną doktrynę pierwszych chrześcijan o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących, co spowodowało, iż duszpasterz w protestantyzmie nie jest uważany za pośrednika między ludźmi a Bogiem.

Jesteśmy EWANGELICZNI

Wierzymy, że w wyniku grzechu pierwszych rodziców natura ludzka uległa całkowitej deprawacji, skutkiem czego człowiek w stanie naturalnym jest potępiony i niezdolny do dobrych uczynków i podobania się Bogu. Dlatego też potrzebą każdego człowieka jest osobiste doświadczenie zbawienia poprzez odradzające działanie Ducha Świętego na serce tych, którzy postanowili przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wierzymy, że ten, kto raz zaufał Jezusowi Chrystusowi jest na zawsze bezpieczny i nikt nie może go wyrwać z ręki Pańskiej, tj. nie może utracić zbawienia (wytrwanie świętych). Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dzielenie się z innymi dobrą nowiną o zbawieniu, życie zgodne z wyznawanymi wartościami, służba społeczna, trwanie w społeczności, osobiste studium Biblii oraz modlitwa.

Jesteśmy FUNDAMENTALNI

Wierzymy, że Biblia jest werbalnie natchniona przez Boga, przez co nie zawiera błędów i dlatego nie może się mylić w żadnej z kwestii, w której się wypowiada. Wierzymy, że Pan Jezus został urodzony z dziewicy o imieniu Maria. Wierzymy, że Jezusowa ofiara na krzyżu została złożona za grzechy ludzkie, dokonała pełnego pojednania za grzech i jest w pełni wystarczalna do zbawienia; ma charakter zastępczy, tzn. Jezus Chrystus umarł w miejsce, bądź zamiast człowieka, aby człowiek mógł żyć. Wierzymy, że cuda opisane w Biblii działy się naprawdę, podobnie jak dzieją się dzisiaj. Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie wkrótce po raz drugi, aby zabrać Swój Kościół do nieba i będzie to wydarzenie historyczne.

Jesteśmy BAPTYSTAMI

Wierzymy, że chrzest musi być poprzedzony osobistym nawróceniem i pojednaniem się z Bogiem poprzez zawierzenie Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Dlatego też udzielamy chrztu wyłącznie osobom w wieku świadomym, które są w stanie złożyć wyznanie swojej wiary. Nie udzielamy chrztu niemowlętom i nie uznajemy takiego chrztu za ważny. Uważamy zgodnie z nauką Nowego Testamentu, że chrzest jest symbolem śmierci starego człowieka i zmartwychwstania do nowego życia, a więc ilustracją nowonarodzenia, które go poprzedza. Dlatego jedyną właściwą formą udzielania chrztu jest całkowite zanurzenie w wodzie. Odrzucamy niebiblijny rytualizm. Domagamy się wolności sumienia dla każdego człowieka, w tym także wolności religijnej. Opowiadamy się za rozdziałem państwa od kościoła. Popieramy autonomię lokalnych zborów i kongregacjonalną formę organizacji kościelnej.

Jesteśmy SABATARIANAMI

Podobnie, jak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, świętujemy sobotę, czyli zgodnie z biblijnym kalendarzem — siódmy dzień tygodnia (stąd nazwa: baptyści dnia siódmego). Rozpoczynamy go o zachodzie słońca w piątek, zaś kończymy o zachodzie słońca w sobotę, gdyż według Biblii doba rozpoczyna się wraz z zachodem słońca. W dniu tym powstrzymujemy się od pracy, aby w szczególny sposób poświęcić się dla Boga i rodziny, uwielbiać Jezusa Chrystusa nabożeństwem i służyć naszym bliźnim. Czas ten uważamy za szczególny nie tylko dla Żydów, ale dla wierzących ze wszystkich narodów — dla człowieka w ogólności, ponieważ w przeciwieństwie do świąt żydowskich został on uczyniony świętym już przy założeniu świata, zanim pojawił się grzech, a zatem i Żydzi i zanim zaszła konieczność ustanowienia cieni planu zbawienia, którymi były ofiary i ceremonialne święta żydowskie.

Biblia mówi:

«Dopełniwszy w dniu szóstym dzieła, nad którym się trudził, dnia siódmego odpoczywał Bóg po wszystkim, czego dokonał. Pobłogosławił też Bóg dzień siódmy i ustanowił go świętym na pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania» 1 Księga Mojżeszowa 2:2—3, Biblia Warszawsko—Praska.

Podobnie jak pierwsi baptyści (zob. Londyńskie Wyznanie Wiary) uważamy, że prawo Boże dzieli się na część moralną, ceremonialną i sądowniczą. O ile część ceremonialna została wypełniona w Chrystusie, część sądownicza obowiązywała tylko Żydów jako naród, o tyle część moralna stanowi niezmienny wyraz woli Bożej dla chrześcijan, zaś niechrześcijanom (tj. ludziom nieodrodzonym z Ducha) wskazuje na ich przestępstwa, przez co Duch Święty może im uświadomić powagę grzechu i przyprowadzić do Chrystusa po uwolnienie spod oskarżeń prawa. O ile moralne prawo nadal określa dobro i zło, a więc jest wyrażeniem woli Bożej dla ludzi (w tym chrześcijan), o tyle z przestrzegania nakazów prawa nie będzie zbawiony żaden człowiek, gdyż żaden człowiek nie jest w stanie go zachować w całości. Dlatego zbawienie jest całkowicie z łaski i wyłącznie przez wiarę i dostępne jest dla każdego, kto o nie poprosi, niezależnie od jego uczynków.

Odrzucamy jakoby niedziela (pierwszy dzień tygodnia) była dniem Pańskim, bądź «nowym szabatem», gdyż nauka ta obca jest i sprzeczna z nauczaniem pierwotnego Kościoła utrwalonym w Nowym Testamencie Pisma Świętego. Świętowanie niedzieli, podobnie jak wiele innych zwyczajów, zostało wprowadzone do chrześcijaństwa z religii pogańskich wiele lat po śmierci apostołów.

NIE JESTEŚMY sektą

Nasza denominacja nie jest sektą. Poza Biblią nie posiadamy żadnych autorytetów duchowych, mistrzów, czy guru. Oprócz Boga nie posiadamy ojca świętego. Wszyscy jesteśmy równymi braćmi i siostrami w Panu Jezusie Chrystusie i nie uznajemy absolutnego posłuszeństwa w sprawach wiary jakiemukolwiek człowiekowi. Poza Biblią nie mamy żadnych innych objawień woli Bożej. Nasi współwyznawcy żyją podobnie, jak reszta społeczeństwa, nie izolują się. Duchownych nie obowiązuje celibat. Nie prowadzimy kontroli umysłu i sposobu życia, choć wzywamy do prowadzenia życia według wskazówek biblijnych. Nie sprzeciwiamy się niezależnemu myśleniu — wręcz przeciwnie — baptyści dnia siódmego zawsze podkreślali ważność osobistego studium Biblii pod przywództwem Ducha Świętego i samodzielność rozstrzygania w sumieniu o własnej wierze i przekonaniach. Nie postrzegamy siebie jako jedynej prawdziwej grupy poza którą nie ma prawdy i zbawienia, wręcz przeciwnie: utrzymujemy bratnie stosunki z innymi ewangelicznymi chrześcijanami przystępując z nimi do wspólnoty Stołu Pańskiego. Kościół Boży jest naszym zdaniem niewidzialny i nie jest ludzką organizacją, lecz wspólnotą wszystkich prawdziwych chrześcijan z różnych denominacji. Odrzucamy pogląd, iż zbawienie jest zarezerwowane wyłącznie dla członków jakiejś grupy, choć stanowczo nauczamy, iż bez świadomego nawrócenia i oddania życia Jezusowi żaden człowiek nie może być zbawiony.

NIE JESTEŚMY nowym ruchem religijnym

Nasza denominacja nie jest nowym ruchem religijnym. Jesteśmy jednym z najstarszych kościołów protestanckich na świecie. Historia baptystów dnia siódmego sięga roku 1617. Pierwszy zbór baptystów dnia siódmego powstał w 1651 r. w Anglii. Konferencja Generalna Baptystów Dnia Siódmego jest członkiem Światowego Związku Baptystycznego — ogólnoświatowej organizacji skupiającej baptystów z różnych krajów i tradycji.

* * *
* *
*

Jeżeli nie oznaczono inaczej, cytaty biblijne przytoczono z Nowego Przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie (tzw. Biblii Warszawskiej).

Reklamy