..:::Baptyści Dnia Siódmego:::..


Być pewnym zbawienia już dziś — czy to w ogóle możliwe?
Sierpień 14, 2008, 5:22 pm
Filed under: I. Twoje zbawienie

KROK PIERWSZY:
BOŻY CEL: POKÓJ I ŻYCIE

Bóg Ciebie kocha i pragnie, abyś doświadczał pokoju i życia — obfitego i wiecznego.

Biblia mówi:

«Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa» List do Rzymian 5:1.

«Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny» Ewangelia Jana 3:16.

«Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały» Ewangelia Jana 10:10.

Dlaczego większość ludzi nie doświadcza owego pokoju i obfitego życia, które Bóg dla nas zaplanował?

KROK DRUGI:
PROBLEM: NASZE ODDZIELENIE

Bóg stworzył nas na Swoje podobieństwo, abyśmy cieszyli się obfitym życiem. Bóg nie zaprogramował nas, byśmy kochali Go i byli Mu posłuszni. On dał nam możliwość wyboru. Postanowiliśmy jednak nie słuchać się Boga i podążać uparcie własną drogą. Wybór ten potwierdzamy każdego dnia, a jego rezultatem jest oddzielenie od Boga.

Biblia mówi:

«Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej» List do Rzymian 3:23.

«Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym» List do Rzymian 6:23.

Wysiłki z naszej strony, aby powrócić do Boga, aby powrócić do Boga są bezużyteczne. Ani religia, ani filozofia, ani moralność, ani dobre uczynki nie sprawią, że będziesz zbawiony!

Biblia mówi:

«Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił» List do Efezjan 2:8—9.

Ludzie próbowali na wiele sposobów wznieść most nad przepaścią, która oddzieliła ich od Boga.

Biblia mówi:

«Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci» Przypowieści Salomona 14:12.

«Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy» Księga Izajasza 59:2.

Żaden most nie prowadzi do Boga, poza jednym…

KROK TRZECI:
BOŻY MOST: KRZYŻ

Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i został wzbudzony z martwych. Spłacił tym samym należność za nasz grzech i stał się mostem nad przepaścią, która oddziela nas od Boga.

Biblia mówi:

«Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus» 1 List do Tymoteusza 2:5.

«Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga» 1 List Piotra 3:18.

«Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł» List do Rzymian 5:8.

Bóg przewidział tylko ten jeden most. Każdy musi zdecydować.

KROK CZWARTY:
NASZA ODPOWIEDŹ: PRZYJĘCIE JEZUSA

Musimy zaufać Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi oraz przyjąć Go poprzez osobiste zaproszenie.

Biblia mówi:

«Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną» Objawienie Jana 3:20.

«Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego» Ewangelia Jana 1:12.

«Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz» List do Rzymian 10:9.

Gdzie jesteś?

Czy pragniesz przyjąć Jezusa Chrystusa w tej chwili i być już na wieki zbawionym?

Jeśli tak, oto w jaki sposób możesz to uczynić:

1. Przyznaj się do swojej potrzeby (przyznaj w sercu, że jesteś tylko pożałowania godnym grzesznikiem).

2. Bądź gotowy odwrócić się od grzechów (okaż skruchę).

3. Uwierz, że Jezus Chrystus zmarł za Ciebie na krzyżu i wstał z martwych, jako jedyny możliwy ratunek.

4. Zaproś Jezusa w modlitwie, by wszedł i zawładnął Twoim życiem przez Ducha Świętego (przyjmij Go jako osobistego Pana i Zbawiciela).

Jak się o to modlić? Na przykład tak:

Drogi Panie Jezu,
Zdaję sobie sprawę z tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Twojego przebaczenia. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wyznaję je Tobie i pragnę się od nich odwrócić. W tej chwili zapraszam Cię, byś wszedł do mojego serca i życia. Pragnę Ci ufać i podążać za Tobą jako moim Panem i Zbawicielem.
W imieniu Jezusa, Amen.

Boże zapewnienie: Jego Słowo

Jeśli modliłeś się z całego serca słowami takiej modlitwy,

Biblia mówi:

«Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie» List do Rzymian 10:13.

Czy szczerze prosiłeś Jezusa, by wszedł do Twojego życia? Jeśli tak, to jesteś zbawiony! Gratulujemy życia wiecznego!

Biblia mówi:

«Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił» List do Efezjan 2:8—9.

W Twoim życiu zmieniło się naprawdę bardzo wiele…

Przyjmując Chrystusa, zostałeś na nowo narodzony do Bożej rodziny poprzez ponadnaturalne dzieło Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym. Doświadczenie to nazywamy odrodzeniem albo nowonarodzeniem.

Jest to zaledwie początek wspaniałego nowego życia w Chrystusie. By pogłębiać Swój związek z Bogiem powinieneś:

1. Czytać Biblię każdego dnia, aby poznać lepiej Chrystusa.

2. Codziennie rozmawiać z Bogiem w modlitwie.

3. Opowiadać innym o Chrystusie i o tym, co On uczynił dla Ciebie.

4. Uwielbiać i służyć Mu z innymi biblijnymi chrześcijanami w zborze, w którym jest On zwiastowany i wszystkie Jego przykazania przestrzegane.

5. Jako ambasador Chrystusa w potrzebującym świecie, potwierdzać nowe życie przez swą miłość i troskę o bliźnich.

6. Przyjąć biblijny chrzest.

CO TO JEST CHRZEST WIARY?

Biblijny chrzest dokonywany jest przez chwilowe całkowite zanurzenie osoby chrzczonej w wodzie i odbywa się «w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego» (Ewangelia Mateusza 28:19). Obrzęd ten jest świadectwem Twojego oddania się Chrystusowi i otrzymania nowego życia. Biblia uczy nas, że prawdziwy chrzest musi być poprzedzony świadomym nawróceniem (Ewangelia Mateusza 28:20; Ewangelia Marka 16:15.16; Dzieje Apostolskie 2:38).

Biblia mówi na temat chrztu w czasach pierwszych chrześcijan:

«A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go» Dzieje Apostolskie 8:36—38.

Na pytanie eunucha, czy istnieje przeszkoda na drodze do chrztu, Filip odpowiedział, że aby się ochrzcić konieczna jest wiara. Postawił zatem warunek — warunek wiary. Chrzest w wieku niemowlęcym nie jest zatem ważny, gdyż nie towarzyszy mu wiara i świadome jej wyznanie. Jeśli oddałeś swoje życie Bogu i przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie stoi nic na przeszkodzie, abyś został ochrzczony.

Słowo Boże określa jeden sposób, w który dokonuje się chrztu — jest nim zanurzenie, gdyż symbolizuje ono śmierć starego życia i zmartwychwstanie do nowego życia (List do Rzymian 6:1-7). We wszystkich miejscach, gdzie w polskim tłumaczeniu Nowego Testamentu występuje słowo «chrzest», w oryginale greckim znajduje się słowo «baptidzein», oznaczające zanurzenie. Dlatego też tylko biblijny chrzest jest ważny. Istotną rzeczą jest zrozumieć, że chrzest jest efektem zbawienia — odrodzenia, nie zaś samym nowonarodzeniem.

Biblia mówi:

«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie — jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca» List do Rzymian 6:3—4, Biblia Tysiąclecia.

ODWIEDŹ BIBLIJNY KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI

Biblia uczy nas, że Kościół chrześcijański jest wspólnotą wszystkich ludzi, którzy przeżyli doświadczenie nowonarodzenia, niezależnie do jakiego wyznania należą. Jednak zbory wierne nauce biblijnej charakteryzują się przestrzeganiem wszystkich przykazań Bożych (Ewangelia Mateusza 28:20; Objawienie Jana 14:12) i odrzucają tradycje ludzkie, które są sprzeczne z Bożym Słowem. W Kościele będziesz mógł lepiej poznać Pismo Święte, wymienić się doświadczeniami z innymi, porozmawiać z pastorem o nurtujących Cię pytaniach, czy zaprzyjaźnić się z innymi chrześcijanami. Słowo Boże uczy nas: «nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych» (List do Hebrajczyków 10:25). Twoi przyjaciele z Kościoła Baptystów Dnia Siódmego serdecznie zapraszają Cię na sobotnie nabożeństwa, podczas których wspólnie modlimy się, śpiewamy pieśni, czytamy i rozważamy Biblię oraz słuchamy zwiastowanego w kazaniu Słowa Bożego.

Biblia mówi:

«Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości» 2 List do Tymoteusza 3:16.

* * *
* *
*

Jeżeli nie oznaczono inaczej, cytaty biblijne przytoczono z Nowego Przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie (tzw. Biblii Warszawskiej).

Reklamy